1. Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay bây giờ và là một thành viên của cộng đồng Dân Công Nghệ.

Tìm hiểu về Windows Registry - Phần II

Thảo luận trong 'Hệ Điều Hành' bắt đầu bởi hiephuy, 12/8/06.

 1. hiephuy

  hiephuy New Member

  Tham gia ngày:
  2/12/10
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Phần II:  Disk Drivers

  Thay đổi thông số cảnh báo số % không gian đĩa cứng còn trống (Windows XP).


  Giá trị mặc định là 10%.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Parameters

  Name: DiskSpaceThreshold.

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: 0 - 99 percent (Default is 10)

  Điều khiển thông số hạn chế không gian cho Master File Table.

  Giá trị mặc định là 1.Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem

  Name: NtfsMftZoneReservation

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: 1 (default) - 4 (maximum)


  Tắt chế độ ghi đĩa CD trực tiếp từ Window Explorer (Windows Xp)

  Trong Windows XP cho phép bạn ghi một đĩa CD dễ dàng bằng cách kéo những tập tin hoặc thư mục rồi thả vào biểu tượng đĩa CDR. Bạn có thể tắt chế độ này đi.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

  Name: NoCDBurning

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = Allow CDR, 1 = Disable CDR)


  Thay đổi tên và biểu tượng của ổ đĩa.

  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ DriveIcons

  Name: Default

  Type: REG_SZ (String Value)


  Chỉ định chương trình chơi đĩa CD Audio.


  Mặc định khi bạn đưa đĩa Cd Audio vào đĩa thì CD Player của Microsoft sẽ mở đĩa lên. Nhưng nếu có chương trình khác hay hơi bạn có thể chỉ định cho chương trình đó thay thế.

  Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ AudioCD\ Shell\ Play\ Command

  Name: (Default)

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: Command-line to Execute - nhập vào đường dẫn của chương trình chơi đĩa bạn muốn.


  Điền khiển chế độ tự động mở đĩa CD khi đưa đĩa vào ổ.

  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ CDRom.

  Name: Autorun

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0=disable, 1=enable)


  EXPLORER


  Ẩn mục Distributed File System trong Windows Explorer

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

  Name: NoDFSTab

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)


  Ẩn mục Security

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

  Name: NoSecurityTab

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)


  Ẩn mục Hardware User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

  Name: NoHardwareTab

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = default, 1 = enable restriction)


  Tắt Menu New.

  Tìm đến khoá sau và thêm cho nó dấu `-` sau dấu `{` :

  System Key: HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}


  INTERNET EXPLORER  Ẩn một số nút trên thanh ToolBar của Internet Explorer.


  Cần tạo một khoá với tên là `SpecifyDefaultButtons` và gán giá trị cho nó là 1 để thực hiện cêế độ ẩn một số nút trong danh sách liệt kê bên dơới, bước kế tiếp muốn ẩn một nút bất kỳ trong danh sách bên dưới thì bạn cần tạo một khoá mới với tên nút đó và gán cho nó giá trị là 2.

  - Btn_Back


  - Btn_Forward


  - Btn_Stop


  - Btn_Refresh


  - Btn_Home


  - Btn_Search


  - Btn_Favorites


  - Btn_Folders


  - Btn_Media


  - Btn_History


  - Btn_Fullscreen


  - Btn_Tools


  - Btn_MailNews


  - Btn_Size


  - Btn_Print


  - Btn_Edit


  - Btn_Discussions


  - Btn_Cut


  - Btn_Copy


  - Btn_Paste


  - Btn_Encoding


  - Btn_PrintPreview  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: SpecifyDefaultButtons

  Type: REG_DWORD (DWORD Value).


  Không cho phép thay đổi (Customize) trên Toolbar của Internet Explorer.


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoToolbarCustomize

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (1 = enable restriction)


  Không cho hiện nút Option trong Menu Tool của Internet Explorer:User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoBandCustomize

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (1 = enable restriction)


  Không cho hiện một số nút trên Menu Help:


  NoHelpMenu - Disable the entire help menu

  NoHelpItemNetscapeHelp - Remove the ``For Netscape Users`` menu item

  NoHelpItemSendFeedback - Remove the ``Send Feedback`` menu item

  NoHelpItemTipOfTheDay - Remove the ``Tip of the Day`` menu item

  NoHelpItemTutorial - Remove the ``Tour`` (Tutorial) menu item


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Restrictions

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Restrictions

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = restriction disabled, 1 = restriction enabled)


  Không cho phép tải file từ Internet về:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\

  Internet Settings\ Zones\ 3

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\

  Internet Settings\ Zones\ 3

  Name: 1803

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = downloads enabled, 3 = downloads disabled)


  Không cho phép truy file từ một đường dẫn Internet.


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoFileUrl

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = Enable File URLs, 1 = Disable)


  Ẩn một số nút trong Internet Explorer:


  NoBrowserClose - Disable the option of closing Internet Explorer.

  NoBrowserContextMenu - Disable right-click context menu.

  NoBrowserOptions - Disable the Tools / Internet Options menu.

  NoBrowserSaveAs - Disable the ability to Save As.

  NoFavorites - Disable the Favorites.

  NoFileNew - Disable the File / New command.

  NoFileOpen - Disable the File / Open command.

  NoFindFiles - Disable the Find Files command.

  NoSelectDownloadDir - Disable the option of selecting a download directory.

  NoTheaterMode - Disable the Full Screen view option.

  NoAddressBar - Disable the address bar.

  NoToolBar - Disable the tool bar.

  NoToolbarOptions - Disable the ability to change toolbar selection.

  NoLinksBar - Disable the links bar.

  NoViewSource - Disable the ability to view the page source HTML.

  NoNavButtons - Disables the Forward and Back navigation buttons

  NoPrinting - Remove Print and Print Preview from the File menu.

  NoBrowserBars - Disable changes to browsers bars.

  AlwaysPromptWhenDownload - Always prompt user when downloading files.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Restrictions

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Restrictions

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel


  Advanced - Prevent changes to advanced settings

  Autoconfig - Prevent changes to Automatic Configuration

  Cache - Prevent changes to temporary file settings

  CalendarContact - Prevent changes to calender and contacts

  Certificates - Prevent changes to security certificates

  Check_If_Default - Prevent changes to default browser check

  Colors - Prevent Color changes

  Connection Settings - Prevent changes to connection settings

  Connection Wizard - Disable the Connection Wizard

  Fonts - Disable font changes

  History - Disable changes to History settings

  HomePage - Disable changes to Home Page settings

  Languages - Disable Language changes

  Links - Disable Links changes

  Messaging - Disable Messaging changes

  Profiles - Disable changes to Profiles

  Proxy - Disable changes to Proxy settings

  Ratings - Disable Ratings changes

  Wallet - Disable changes to Wallet settings

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Control Panel

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Control Panel

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


  Dấu một số tính năng trong Internet Options trong Control Panel


  Accessibility - disables all options under Accessibility

  GeneralTab - removes General tab

  SecurityTab - removes Security tab

  ContentTab - removes Content tab

  ConnectionsTab - removes Connections tab

  ProgramsTab - removes Programs tab

  PrivacyTab - removes Privacy tab

  AdvancedTab - removes Advanced tab

  CertifPers - prevents changing Personal Certificate options

  CertifSite - prevents changing Site Certificate options

  CertifSPub - prevents changing Publisher Certificate options

  SecChangeSettings - prevents changing Security Levels for the Internet Zone

  SecAddSites - prevents adding Sites to any zone

  Privacy Settings - prevents changs to privacy settings

  FormSuggest - disables AutoComplete for forms

  FormSuggest Passwords - prevents Prompt me to save password from being displayed

  Connwiz Admin Lock - disables the Internet Connection Wizard

  Settings - prevents any changes to Temporary Internet Files

  ResetWebSettings - disables the Reset web Setting button

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Control Panel

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\

  Control Panel

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


  Xoá những địa chỉ web bạn đã vào. Vào Registry tìm đến khoá bên dưới, xoá các nhánh con bên cửa sổ bên phải, trừ Default

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ TypedURLs


  Không cho cài chương trình từ một website nào đó. Bạn tạo một khoá mới với đường dẫn bên dưới. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Internet Settings\ ZoneMap\ Domains\ restricted.com


  Under the sub-key create a new DWORD value called ``*`` and set it to equal ``4``


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\

  Internet Settings\ ZoneMap\ Domains

  Name: *

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (4 = restricted)


  Điều khiển chế độ thông báo lỗi.


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main

  Name: IEWatsonDisabled, IEWatsonEnabled

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Logon & Authentication  Không cho Screensaver chạy trong khi Logon:


  Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để máy ở trạng thái `không chịu đưa chìa vào mở khoá cửa` quá lâu thì Screensaver sẽ chạy. Ta có thể tắt chúng.


  User Key: HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop

  Name: ScreenSaveActive

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog:


  Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy.


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: ShutdownWithoutLogon

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Cho phép tự động Logon:


  Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động.


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: ForceAutoLogon

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Tắt chế độ lưu mật khẩu:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

  Name: DisablePwdCaching

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disabled, 1= enabled)


  Bắt buộc mật khẩu là các chữ a-z và số. Không cho phép các ký tự khác:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network.

  Name: AlphanumPwds

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disabled, 1= enabled)


  Ẩn nút Change Password.


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System.

  Name: DisableChangePassword

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Tắt chế độ khoá nút WorkStation:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

  System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\

  System

  Name: DisableLockWorkstation

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Tắt chế độ nhấn và giữ phím Shift để không cho chạy một số chương trình tự động khi logon:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: IgnoreShiftOverride

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: (1 = Ignore Shift)


  Yêu cầu người dùng phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del trước khi đăng nhập vào hệ thống:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon.

  Name: DisableCAD

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = Require Ctrl+Alt+Delete, 1 = Disable)


  Thay đổi dòng thông báo trên hộp thoại Logon và hộp thoại Security:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: Welcome

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: Text to display - nội dung muốn hiển thị


  Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

  Name: DontDisplayLastUserName

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (1 = remove username)


  Hạn chế số người dùng tự động đăp nhập vào hệ thống:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: AutoLogonCount

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: Number of Automatic Logins


  Chỉ định số người đăng nhập vào hệ thống được lưu vết:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: CachedLogonsCount

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: 0 - 50 (0 = disabled, 10 = default)


  Cho phép bung hộp thoại đòi nhập Password khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: ForceUnlockLogon

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: 0 = default authentication, 1 = online authentication


  Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon:


  Windows 95, 98 and Me:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Winlogon

  Windows NT, 2000 and XP:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon


  Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeText

  Type: REG_SZ (String Value)

  - LegalNoticeCation: Thanh tiêu đề.

  - LegalNoticeText: Nội dung của thông báo.


  Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

  Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,.....

  Type: REG_SZ (String Value)


  Cho phép không xây dựng Protables trước khi đăng nhập vào hệ thống:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  System

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System

  Name: UndockWithoutLogon

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Tự động Logon vào hệ thống:


  Tạo một dòng mới `DefaultUserName` và set username mà bạn muốn tự động Logon


  Tạo một dòng mới `DefaultPassword` và set password của username đã nhập vào ở trên


  Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.


  Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.


  Tạo một dòng mới có giá trị là `AutoAdminLogon` and set `1` to enable auto logon or `0` to disable it.


  For Windows 2000 the additional ForceAutoLogon setting must be enabled to stop the tweak from resetting on reboot.


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: AutoAdminLogon

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: (0=disable, 1=enable)


  Chỉ định chiều dài tối thiểu của mật khẩu:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Network

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Network

  Name: MinPwdLen

  Type: REG_BINARY (Binary Value)


  MAIN BOARD - CPU


  Hiển thị thông tin về BIOS:


  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System

  Name: SystemBiosDate, SystemBiosVersion, VideoBiosDate

  Type: REG_SZ (String Value)


  Hiển thị thông tin về CPU:  Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARDWARE\ DESCRIPTION\ System\ CentralProcessor\ 0

  Name: ~MHz, Identifier, VendorIdentifier


  Security


  Ẩn biểu tượng My Computer trên Start Menu và Desktop:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  NonEnum

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum

  Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = show, 1 = hide)


  Ẩn các ổ đĩa trong My Computers:


  Chúng ta có thể ẩn các ổ đĩa từ A đến Z, kể cả các ổ mạng. 0 là hiện tất cả. 1 là ẩn.Bạn muốn ẩn ổ nào thì cộng các số thập phân này lại. Ví dụ muốn ẩn ổ A và C thì cho giá trị của khoá NoDrives là 5 = 4(ổ C) + 1(ổ A).


  A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoDrives

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)


  Tắt cửa sổ Task Manager:

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  System

  Name: DisableTaskMgr

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = default, 1 = disable Task Manager)


  Hạn chế một số thay đổi các thư mục riêng của người dùng:

  · DisablePersonalDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Documents.


  · DisableMyPicturesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Pictures.


  · DisableMyMusicDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Music


  · DisableFavoritesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục Favorites


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer.

  Name: DisablePersonalDirChange, DisableMyPicturesDirChange, DisableMyMusicDirChange, DisableFavoritesDirChange.

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = allow changes, 1 = restrict changes)


  Tắt chế độ theo dõi người dùng:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoInstrumentation

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (1 = enable restriction)


  Không cho phép dùng công cụ Registry Editor để chỉnh sửa Registry:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  System

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  System

  Name: DisableRegistryTools

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = allow regedit, 1 = disable regedit)


  Tắt lệnh Shut Down:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoClose

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)


  Ngăn cản truy cập thành phần cập nhật Windows.

  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoWindowsUpdate

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = default, 1 = disabled)


  Không cho phép dùng phím Windows:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoWinKeys

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


  Xoá Page File khi tắt máy:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\

  Memory Management

  Name: ClearPageFileAtShutdown

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Tắt các lệnh Run đã chỉ định trong Registry:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: DisableLocalMachineRun, DisableLocalMachineRunOnce, DisableCurrentUserRun, DisableCurrentUserRunOnce

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = enable run, 1 = disable run)


  Hạn chế một số ứng dụng mà các người dùng có thể chạy:


  Tạo các khoá mới tên là 1, 2, 3, ...... với kiểu REG_SZ và nhập đường dẫn vào cho giá trị các khoá đó để chỉ định các chương trình không cho phép người dùng chạy.


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: DisallowRun
   
 2. theanh251085

  theanh251085 New Member

  Tham gia ngày:
  14/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  "Tự động Logon vào hệ thống:


  Tạo một dòng mới `DefaultUserName` và set username mà bạn muốn tự động Logon


  Tạo một dòng mới `DefaultPassword` và set password của username đã nhập vào ở trên


  "Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.


  Tạo một dòng mới `DefaultDomainName` và set domain cho user. Ignore this value if the NT box is not participating in NT Domain security.


  Tạo một dòng mới có giá trị là `AutoAdminLogon` and set `1` to enable auto logon or `0` to disable it.


  For Windows 2000 the additional ForceAutoLogon setting must be enabled to stop the tweak from resetting on reboot.


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon Name: AutoAdminLogon

  Type: REG_SZ (String Value)

  Value: (0=disable, 1=enable)"


  Tôi ko hiểu về vấn đề này lắm mong anh nói rõ hơn được ko vậy ?
   
 3. vanbeo54

  vanbeo54 New Member

  Tham gia ngày:
  10/11/10
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  À,cái đó là cái mà bạn đang hỏi bên CSTH đó !!

  Tự động logon mà nó ko bắt click vào 1 user nào đó !!


  bạn có thể làm thử !! Bạn sẽ thấy ngay !!
   
 4. nqchung1986

  nqchung1986 New Member

  Tham gia ngày:
  2/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  anh permit giỏi quá nhỉ cái chi cũng biết chỉ có điều học hơi ;)) dốt
   
 5. nguyenvi_2906

  nguyenvi_2906 New Member

  Tham gia ngày:
  21/12/10
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  sặc

  sao lại nói thế chứ

  làm sao mà biết được, bộ quen biết với anh ấy hả
   
Đang tải...